BIK

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Spis treści

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz. 939 z późn. zmianami).


Biuro Informacji Kredytowej często jest mylone z instytucjami zajmującymi się tzw. "czarnymi listami dłużników". BIK jedynie monitoruje sposób realizacji zobowiązań klientów. Informacje o kliencie są przekazywane bezpośrednio z systemów bankowych i odwrotnie, banki mają na bieżąco wgląd w dane zawarte w tej instytucji.

Jakie informacje i jak długo są one przetwarzane przez BIK?

Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych zarówno pozytywnych (spłacanych terminowo), jak i negatywne (spłacane z opóźnieniem). Dane jakie BIK przetwarza w czasie trwania jak i po wygaśnięciu zobowiązania to:


 • Dane osobowe
 • Dane na temat zobowiązań wobec banków i SKOK'ów takie jak: data powstania i rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat.
 • Informacje o zadłużeniu


BIK przetwarza informacje o zobowiązaniach do momentu ich wygaśnięcia gdy są one spłacane terminowo. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, informacje te, będą udostępniane bankom i SKOK'om do celów scoreingowych przy ocenie np.: ryzyka kredytowego. W każdej chwili jest możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie tych informacji. Dane o zobowiązaniach mogą być przetwarzane bez zgody konsumenta przez okres 5 lat jeśli spełnione są łącznie warunki:


 • zaległości z tytułu zobowiązań są dłuższe niż 60 dni
 • upłynęło 30 dni od powiadomienia o zamiarze przetwarzania danych bez zgody konsumenta


BIK ma prawo przez 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, przetwarzać dane dla celów statystycznych bez zgody konsumenta.

BIK vs. BIG

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) jest czymś innym niż Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Ta instytucja, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze dotyczące wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. W odróżnieniu od BIK, BIG-i działają na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Aktualnie w Polsce funkcjonują trzy BIG'i:


 • InfoMonitor - który współpracuje z BIK
 • ERIF - Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • KRD - Krajowy Rejestr Dłużników


Biura te oferują elektroniczny dostęp do bazy danych całego sektora bankowego, a także dostęp do informacji pochodzących ze wszystkich sektorów gospodarki. Po nowelizacji Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, z dniem 14 czerwca 2010 roku, każdy wierzyciel, może wpisać dłużnika do BIG'u, gdy spełnione są następujący warunki:


 • osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej:
  • posiada tytuł wykonawczy, np.: prawomocny wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności
  • zostało przesłane wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji do jednego z BIG'ów z podaniem firmy i adresu BIG' i upłynęło od tego czasu 14 dni
 • przedsiębiorca (wierzyciel) - konsument (dłużnik):
  • zobowiązanie powstało w związku z jakimkolwiek stosunkiem prawnym łączącym wierzyciela i dłużnika (np: umowa kredytowa, umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych, umowa odprowadzania ścieków itp.)
  • łączna zaległość przekracza 200 zł, a opóźnienie w spłacie wynosi ponad 60 dni
  • zostało przesłane wezwania do zapłaty, na adres doręczeń wskazany przez dłużnika lub, jeżeli nie wskazał takiego, na adres miejsca zamieszkania. Wezwanie musi zawierać ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji do jednego z BIG'ów z podaniem firmy i adresu BIG' i upłynęło od tego czasu 30 dni
 • przedsiębiorca, konsument (wierzyciel) - przedsiębiorca (dłużnik):
  • zobowiązanie powstało w związku z jakimkolwiek stosunkiem prawnym łączącym wierzyciela i dłużnika (np: umowa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej)
  • łączna zaległość przekracza 500 zł, a opóźnienie w spłacie wynosi ponad 60 dni
  • zostało przesłane wezwania do zapłaty, na adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności, zawierającego ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji do jednego z BIG'ów z podaniem firmy i adresu BIG' i upłynęło od tego czasu 30 dni

Gdy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy, nie obowiązuje minimalna kwota oraz czas od wysłania wezwania do uznania listu za dostarczony, skraca się z 30 do 14 dni.


Aby wierzyciel mógł umieścić dane dłużnika musi mieć podpisaną umowę z danym biurem BIG. Wpis jest płatny zgodnie z cennikiem usług danej instytucji. Dostęp do informacji zamieszczonych w BIG posiadają osoby oraz podmioty, które dysponują oświadczeniem konsumenta o zgodzie na weryfikację BIG'u, ważnym nie dłużej niż 30 dni.

Informacje mogą zostać usunięte w momencie gdy wierzyciel poinformuje biuro, iż należność została spłacona do zera. Wierzyciel ma również, od 14 czerwca 2010 roku, prawo do aktualizacji danych.

Dodatkowe informacje

Udostęnione raporty

 • Raport Standard - co pół roku osoba indywidualna może uzyskać bez kosztów swój własny raport
 • Raport Plus - płatny, cena 36 zł jeden raport
       - 79zł roczny ( umożliwia wygenerowanie 12 raportów w nieokreślonym czasie)

Pełnomocnictwo

Raport może zostać pobrany przez osobę trzecią na podstawie pełnomocnictwa notarialnego.


Wzór: Ja, ....., legitymujący się ....., zameldowany ....., upoważniam ....., legitymującego się ....., zameldowanego ..... do złożenia wniosku o raport BIK oraz odebrania tegoż raportu.


Adres

* !Uwaga. Zmianie uległ adres BIK. Nowy adres to:

 • Biuro Obsługi Klienta BIK S.A.
 • ul. Postępu 17A
 • 02-676 Warszawa
 • tel. 22 310 44 44

Zobacz także

Jak pobrać raporty z BIK oraz BIG