MultiBank (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Podstawowe parametry kredytu

MultiBank

Multibank-logo.png

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
lat
do r.ż.
Maks. wysokość kredytu
Prowizje i Opłaty
0%

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN, CHF, USD, EUR, GBP. Kredyt w walucie obcej jest: indeksowany.


Maksymalny okres kredytu: 40 lat, maksymalnie do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy.

 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie

Maksymalna wysokość kredytu do 30 lat:

 • dla PLN: 110%,
 • dla CHF: 110%"%" is not declared as a valid unit of measurement for this property.,
 • dla EUR: 110%,
 • dla USD: 110%,
 • dla GBP: 110%.

Maksymalna wysokość kredytu dla 40 lat: 100%


Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: 100% wartości nieruchomości (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy LTV > 65%), maksymalnie 300 tys. zł. Można zawnioskować o dodatkowe 30% kwoty kredytu na cel dowolny.

Minimalna kwota kredytu: 80 tys. zł i 1 grosz, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 80 tys. zł i 1 grosz

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: 100% wartości nieruchomości (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy LTV > 65%), maksymalnie 300 tys. zł.

Zdolność kredytowa:

Niestandardowe cele kredytowania

 • Rynek pierwotny: Kredytowanie inwestycji których zaawansowanie wynosi 50 % jeśli inwestor zastępczy:
  • dostarczy dokument potwierdzający, że na jego rachunku bankowym znajdują się środki na ukończenie inwestycji,
  • umowę kredytową potwierdzająca zaciągnięcie kredytu na inwestycję

Oprocentowanie

Atrakcyjność marży: (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 5 - najbardziej konkurencyjny):

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 1 miesiąc
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: średniej z notowań z okresu 3 miesięcy

Opłaty i prowizje

Spis treści

Prowizja od udzielenia kredytu:0% (standardowo 2% z możliwością obniżenia do 0%). W praktyce koszt początkowy stanowi ubezpieczenie w wysokości 1,4% kwoty kredytu (patrz: Pakiet Bezpieczna Spłata)

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 0% wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu jest bezpłatna,

Prowizja od przewalutowania:

 • na PLN: 0%
 • na pozostałe waluty: 0%

Wycena nieruchomości

 • forma wyceny: operat szacunkowy, inspekcja pracownika banku, zdjęcia
  • dla PLN: zawsze operat szacunkowy
  • w przypadku zakupu działki oraz budowy domu niezbędny jest operat szacunkowy,
  • w przypadku lokalu mieszkalnego do 1,5 mln PLN operat szacunkowy nie jest wymagany, wycena przyjmuje wówczas formę notatki z inspekcji oraz zdjęć
  • przy zakupie domu jednorodzinnego o wartość nie przekraczającej 750 000 PLN operat szacunkowy nie jest wymagany, a wycena przyjmuje formę notatki z inspekcji pracownika banku oraz zdjęć
  • przy zakupie Lokalu Użytkowego od Gminy, Skarbu Państwa lub spółdzielni mieszkaniowej, gdy przedmiotowy lokal będzie stanowił zabezpieczenie spłaty kredytu wycena przyjmuje formę notatki z inspekcji pracownika banku oraz zdjęć
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: nie. Bank posiada listę rzeczoznawców.
 • przy kredycie w PLN bank nie wymaga operatu, wymagany jest w przypadku kredytowania budowy domu lub działki
 • koszt wyceny pokrywa: bank
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie
 • kto wykonuje wycenę: w przypadku operatu licencjonowany rzeczoznawca z listy rzeczoznawców zaakceptowanych przez bank
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 4,5% brakującego wkładu własnego - opłata pobierana z góry na okres 3 lat. Po tym okresie opłata jest ewentualnie pobierana powtórnie na kolejne 3 lata. Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wynosi:

 • dla PLN - 80% wartości nieruchomości,
 • dla pozostałych walut i LTV min. 100%- 70% wartości nieruchomości.

Ubezpieczenie pomostowe:

 • podniesienie oprocentowania do czasu wpisu do hipoteki o:
  • 1,0 p.p. w przypadku budowy przez developera
  • 1,5 p.p. w pozostałych przypadkach

Ubezpieczenie na życie: nieobowiązkowe, bezpłatne przez pierwsze 6 miesięcy. Później 0,0417% bieżącego salda zadłużenia.

Inne ubezpieczenia:

 • Pakiet Bezpieczna Spłata (PBS) - ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i operacji. Ubezpieczenie jest obligatoryjne w przypadku kredytów zaciąganych w MultiBanku. Dostępne jest w 3 wariantach różniących się zakresem ryzyk objętych ubezpieczeniem. Składka za pierwsze 2 lata ubezpieczenia wynosi w zależności od wariantu 1,4% kwoty kredytu (składka ta jest skredytowana). Po 2. roku składka wynosi 4% raty kapitałowo-odsetkowej. By skorzystać z promocji "Plany Finansowe 2010", kredytobiorcy nie mogą zrezygnować z PBS przez okres min. 5 lat (patrz: Aktualne promocje).W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje za klienta spłatę 6 lub 12 rat kredytu.

Zdolność kredytowa

Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodów netto: brak limitu
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesiące. Premie, dodatki, nagrody: sumuje się je za ostatnie 3 miesiące, następnie tą sumę dzieli na 3 - tak obliczona kwota powinna zostać umieszczona na zaświadczeniu o zarobkach (bank uznaje 100% dochodów z tytułu premii, dodatków, nadgodzin i nagród). Jeśli jest aneks do umowy o pracę, dochody wynikające z aneksu są brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej.
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak, minimum od 3 miesięcy i na 6 miesięcy w przód
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak, w zależności od zaświadczenia, do miesiąca
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: nie
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie 6 miesięcy, musi być udokumentowana ciągłość zatrudnienia przez 6 miesięcy. W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje 100% dochodu. (w przypadku przeniesienia praw autorskich bank honoruje 100% dochodów, jeśli roczne to bank ustala dochody na podstawie PIT)
 • Dochody z najmu: nieruchomość musi być własnością kredytobiorcy, wymagane udokumentowanie dochodów z wynajmu za okres 6 miesięcy w postaci wpływów na rachunek bankowy
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 12 miesiące (wymagane prowadzenie działalności od 24 miesięcy).
  • w przypadku przejścia na samozatrudnienie wymagany czas prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 3 miesiące (dodatkowym warunkiem jest aby staż pracy u poprzedniego pracodawcy oraz okres prowadzenia działalności gospodarczej nie był łącznie krótszy niż 24 miesiące)
  • ryczałt: bank uwzględnia 100% przychodów jako dochód netto.
  • karta podatkowa: bank uwzględnia dziewięciokrotność kwoty płaconego podatku jako dochód netto.
 • Dochody z zagranicy:
  • bank nie kredytuje nierezydentów chyba, że mają kartę stałego pobytu lub kartę tymczasowego kredytu ważna na minimum 18 miesięcy w przód.
  • w przypadku Polaków pracujących za granicą, standardowo wymagane jest jedynie zaświadczenie o dochodach na polsko-angielskim druku bankowym za 3 miesiące oraz 6-miesięczna historia rachunku, na który wpływało wynagrodzenie
 • Dywidendy: tak, wymagane jest zaświadczenie i bilans

Kredyt dla zawodów zaufania: nie

Kredyt na oświadczenie: nie, obecnie niedostępny.

Klientem wiarygodnym według banku jest osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • klient posiada pozytywną historię współpracy z bankiem (oznacza to że regularnie zasila konto od minimum 6 miesięcy)
 • klient posiada pozytywną historię w systemie bankowym BIK (wymagane min. 540 pkt.)
 • klient spełnia kryteria wiarygodności oparte na statusie zawodowym


Zaległości w BIK: jeśli klient posiada 540 pkt.

Pożyczka hipoteczna

 • waluta: PLN, CHF, EUR, USD, GBP
 • maksymalna kwota: 65% wartości zabezpieczenia maksymalnie 300 tys. zł
 • maksymalny okres: 30 lat

Zalety oferty

 • długi okres kredytowania - do 40 lat (pożyczka i kredyt konsolidacyjny - do 30 lat)
 • możliwość kredytowania zakupu działki budowlanej
 • w większości przypadków nie jest wymagany operat szacunkowy
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez prowizji
 • mechanizm bilansowania przy kredytach w PLN (koszt: 99 zł miesięcznie za rachunek bilansujący)
 • przy terminowych opłatach składek do ZUS i US nie ma potrzeby dostarczania zaświadczeń o niezaleganiu, wystarczą potwierdzenia przelewu składek

Wady oferty

 • Obowiązkowe ubezpieczenie (PBS i na życie), które stanowi de facto prowizję banku za udzielenie kredytu

Spłata kredytu

Spread walutowy (w skali 1-5, gdzie 1 - wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): Ocena-4.png

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości:

 • inspekcja pracownika banku, zdjęcia, mogą być zażądane faktury
 • postęp prac budowy domu jest potwierdzany na podstawie dostarczonych przez klientów zdjęć oraz wpisów w dzienniku budowy (pierwsze strony dziennika budowy należy w tym banku dostarczyć do wniosku kredytowego).

Wakacje kredytowe: nie

Aktualne promocje

Promocja "Plany Finansowe 2010"

 • skorzystać z promocji mogą:
  • wnioskodawcy posiadający łączny minimalny miesięczny dochód netto na poziomie 3700 zł
 • warunki skorzystania z promocji:
  • przystąpienie do umowy ubezpieczenia spłaty rat kredytu oraz nie zrezygnowanie z tego ubezpieczenia przez okres co najmniej 5 lat od dnia uruchomienia kredytu lub pożyczki hipotecznej
  • zawnioskowanie o otwarcie i prowadzenie rachunku w MultiBanku i utrzymywanie go przez min. 5 lat oraz zobowiązanie się do regularnego zasilania konta z tytułu "wynagrodzenie"

Pozostałe informacje

 • Mechanizm bilansowania: przy kredytach w PLN istnieje możliwość skorzystania z mechanizmu bilansowania. Środki trzymane przez klienta na rachunku bilansującym obniżają podstawę od której naliczane są odsetki kredytu. Płynność rachunku bilansującego nie jest ograniczona - można dokonywać wpłat i wypłat w dowolnym momencie.
 • w przypadku zakupu nieruchomości od inwestora zastępczego:
  • kredytowane są wyłącznie inwestycje, w które grupa BRE jest już zaangażowana poprzez udzielone kredyty dla osób fizycznych,surowy zamknięty|stanu surowego zamkniętego]].
  • ograniczenia te nie dotyczą domów jednorodzinnych nabywanych od dewelopera
  • Możliwość kredytowania niezależnie od etapu budowy, gdy zabezpieczeniem będzie wyłącznie inna nieruchomość.
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: tak. Wymagane dokumenty:

Bank wymaga wszystkich standardowych dokumentów dotyczących nabywanej nieruchomości.

 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: tak, całość, w programie Rodzina Na Swoim refinansowany może być zadatek/zaliczka
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: nie, jedynie wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu)
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: zaświadczenie, karta danych osobowych, BR, MIGDZ
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” tak, liczba kredytobiorców nie może przekroczyć 6 osób
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 50%. Akceptowalny jest stan zaawansowania nieruchomości równy 0% jeśli deweloper ma skredytowaną nieruchomość w 100%. Bank posiada listę zaufanych deweloperów.

Zobacz też