MultiBank (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Podstawowe parametry kredytu

MultiBank

Multibank-logo.png

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
lat
do r.ż.
Maks. wysokość kredytu
Prowizje i Opłaty
0%

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN, CHF, USD, EUR, GBP. Kredyt w walucie obcej jest: indeksowany.

Maksymalny okres kredytu: 45 lat, maksymalnie do 75 roku życia najstarszego kredytobiorcy.

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: 100%,
 • dla CHF: 100%"%" is not declared as a valid unit of measurement for this property.,
 • dla EUR: 100%,
 • dla USD: 100%,
 • dla GBP: 100%.

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: 100% wartości nieruchomości (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy LTV > 65%), maksymalnie 300 tys. zł. Można zawnioskować o dodatkowe 30% kwoty kredytu na cel dowolny.

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: 100% wartości nieruchomości (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy LTV > 65%), maksymalnie 300 tys. zł.

Zdolność kredytowa:

Niestandardowe cele kredytowania

Oprocentowanie

Atrakcyjność marży: (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 5 - najbardziej konkurencyjny):

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 1 miesiąc
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: średniej z notowań z okresu 3 miesięcy

UNIQ527982dd6bdebfe4-google-00000000-QINU

Opłaty i prowizje

Spis treści

Prowizja od udzielenia kredytu: 0% (standardowo 2% z możliwością obniżenia do 0%). W praktyce koszt początkowy stanowi 1,4% kwoty kredytu (patrz: Pakiet Bezpieczna Spłata)

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 0%[[opis wcześniejsza spłata::, wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu jest bezpłatna,

Prowizja od przewalutowania:

 • na PLN: 0%
 • na pozostałe waluty: 0%

Wycena nieruchomości

 • forma wyceny: operat szacunkowy, inspekcja pracownika banku, zdjęcia
  • w przypadku zakupu działki oraz budowy domu niezbędny jest operat szacunkowy,
  • w przypadku lokalu mieszkalnego do 1,5 mln PLN operat szacunkowy nie jest wymagany, wycena przyjmuje wówczas formę notatki z inspekcji oraz zdjęć
  • przy zakupie domu jednorodzinnego o wartość nie przekraczającej 750 000 PLN operat szacunkowy nie jest wymagany, a wycena przyjmuje formę notatki z inspekcji pracownika banku oraz zdjęć
  • przy zakupie Lokalu Użytkowego od Gminy, Skarbu Państwa lub spółdzielni mieszkaniowej, gdy przedmiotowy lokal będzie stanowił zabezpieczenie spłaty kredytu wycena przyjmuje formę notatki z inspekcji pracownika banku oraz zdjęć
 • koszt wyceny pokrywa: bank
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie
 • kto wykonuje wycenę: w przypadku operatu licencjonowany rzeczoznawca z listy rzeczoznawców zaakceptowanych przez bank
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak

UNIQ527982dd6bdebfe4-google-00000001-QINU

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 4,5% brakującego wkładu własnego - opłata pobierana z góry na okres 3 lat. Po tym okresie opłata jest ewentualnie pobierana powtórnie na kolejne 3 lata. Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wynosi:

 • dla PLN - 80% wartości nieruchomości,
 • dla pozostałych walut - 70% wartości nieruchomości.

Ubezpieczenie pomostowe:

 • jednorazowa opłata w wysokości 0,2% kwoty kredytu oraz
 • podniesienie oprocentowania do czasu wpisu do hipoteki o:
  • 1,0% w przypadku budowy przez developera
  • 1,5% w pozostałych przypadkach

Ubezpieczenie na życie: obowiązkowe, bezpłatne przez pierwsze 6 miesięcy. Później 0,0417% bieżącego salda zadłużenia. By skorzystać z promocji "Plany Finansowe 2009", konieczne jest przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia od całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, oraz nie zrezygnować z niego przez okres minimum 5 lat od uruchomienia kredytu, obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia ubezpieczenia (patrz: Aktualne promocje). Przy kredycie powyżej 400 tys. złotych wymagana jest ankieta medyczna, przy kredycie powyżej 800 tys. złotych, obowiązkowe badanie medyczne.

Inne ubezpieczenia:

 • Pakiet Bezpieczna Spłata (PBS) - ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i operacji. Ubezpieczenie jest obligatoryjne w przypadku kredytów zaciąganych w MultiBanku. Dostępne jest w 3 wariantach różniących się zakresem ryzyk objętych ubezpieczeniem. Składka za pierwsze 2 lata ubezpieczenia wynosi w zależności od wariantu 1,4% kwoty kredytu (składka ta jest skredytowana). Po 2. roku składka wynosi 4% raty kapitałowo-odsetkowej. By skorzystać z promocji "Plany Finansowe 2009", kredytobiorcy nie mogą zrezygnować z PBS przez okres min. 5 lat (patrz: Aktualne promocje).W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje za klienta spłatę 6 lub 12 rat kredytu.

UNIQ527982dd6bdebfe4-google-00000002-QINU

Zdolność kredytowa

Akceptowane źródła dochodów

 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesiące. Premie, dodatki, nagrody: sumuje się je za ostatnie 3 miesiące, następnie tą sumę dzieli na 3 - tak obliczona kwota powinna zostać umieszczona na zaświadczeniu o zarobkach (bank uznaje 100% dochodów z tytułu premii, dodatków, nadgodzin i nagród). Jeśli jest aneks do umowy o pracę, dochody wynikające z aneksu są brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej.
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie 6 miesięcy, musi być udokumentowana ciągłość zatrudnienia przez 6 miesięcy. W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje 100% dochodu.
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 24 miesiące (możliwe jest uzyskanie odstępstwa przy prowadzeniu działalności przez minimum 15 miesięcy). W przypadku przejścia na samozatrudnienie wymagany czas prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 3 miesiące (dodatkowym warunkiem jest aby staż pracy u poprzedniego pracodawcy oraz okres prowadzenia działalności gospodarczej nie był łącznie krótszy niż 24 miesiące)
 • Dochody z zagranicy:
  • bank nie kredytuje nierezydentów chyba, że mają kartę stałego pobytu lub kartę tymczasowego kredytu ważna na minimum 18 miesięcy w przód.
  • w przypadku Polaków pracujących za granicą, standardowo wymagane jest jedynie zaświadczenie o dochodach na polsko-angielskim druku bankowym za 3 miesiące oraz 6-miesięczna historia rachunku, na który wpływało wynagrodzenie
 • Dochody z najmu: nieruchomość musi być własnością kredytobiorcy, wymagane udokumentowanie dochodów z wynajmu za okres 6 miesięcy w postaci wpływów na rachunek bankowy


Kredyt dla zawodów zaufania: nie

Kredyt na oświadczenie: nie, obecnie niedostępny.

Klientem wiarygodnym według banku jest osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • klient posiada pozytywną historię współpracy z bankiem (oznacza to że regularnie zasila konto od minimum 6 miesięcy)
 • klient posiada pozytywną historię w systemie bankowym BIK (wymagane min. 540 pkt.)
 • klient spełnia kryteria wiarygodności oparte na statusie zawodowym
 • klient piastuje wysokie stanowisko w grupie BRE lub jest osobą zaufania publicznego

W przypadku braku punktów w BIK konieczny jest minimum 10% wkład własny.


Zaległości w BIK: bank nie udziela kredytu osobom nie posiadającym żadnej historii w BIK, chyba że spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • posiadają minimum 10% wkładu własnego
 • mają status klienta wiarygodnego (patrz wyżej)
 • posiadają przynajmniej dwa produkty po 5 tys. zł (karta kredytowa, kredyt odnawialny) lub jeden produkt ratalny na 10 tys. zł od minimum 6 miesięcy (niekoniecznie w Multibanku)

Pożyczka hipoteczna

 • waluta: PLN, CHF, EUR, USD, GBP
 • maksymalna kwota: 65% wartości zabezpieczenia maksymalnie 300 tys. zł
 • maksymalny okres: 30 lat

Zalety oferty

 • długi okres kredytowania - do 45 lat (pożyczka i kredyt konsolidacyjny - do 30 lat)
 • możliwość kredytowania zakupu działki budowlanej
 • w większości przypadków nie jest wymagany operat szacunkowy
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez prowizji
 • mechanizm bilansowania przy kredytach w PLN (koszt: 99 zł miesięcznie za rachunek bilansujący)
 • możliwość wnioskowania o kredyt bez podpisanej umowy przedwstępnej, musi jednak być oświadczenie woli zbywcy na druku bankowym

Wady oferty

 • Obowiązkowe ubezpieczenie (PBS i na życie), które stanowi de facto prowizję banku za udzielenie kredytu

Spłata kredytu

Spread walutowy (w skali 1-5, gdzie 1 - wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): Ocena-4.png

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: inspekcja pracownika banku, zdjęcia, mogą być zażądane faktury

Wakacje kredytowe: nie

Aktualne promocje

Promocja "Plany Finansowe 2009"

 • obniżenie marży o 50%
 • skorzystać z promocji mogą:
  • wnioskodawcy posiadający łączny minimalny miesięczny dochód netto na poziomie 3500 zł
 • warunki skorzystania z promocji:
  • przystąpienie do umowy ubezpieczenia spłaty rat kredytu oraz nie zrezygnowanie z tego ubezpieczenia przez okres co najmniej 5 lat od dnia uruchomienia kredytu lub pożyczki hipotecznej
  • przystąpienie do grupowej umowy ubezpieczenia na życie i całkowitej niezdolności do pracy dla kredytobiorców oraz nie zrezygnowanie z tego ubezpieczenia przez okres co najmniej 5 lat
  • zawnioskowanie przez min. jednego wnioskodawcę o wydanie karty kredytowej lub kredyt odnawialny lub kredyt gotówkowy z gwarantowanym limitem 5 000 zł, 10 000 zł lub 15 000 zł oraz nie złoży wniosku o rezygnację z wnioskowanego produktu przez okres min. 5 lat, a także będzie przez ten okres aktywnie korzystał z produktu.
  • Zawnioskowanie o otwarcie i prowadzenie rachunku w MultiBanku i utrzymywanie go przez min. 5 lat oraz zobowiązanie się do regularnego zasilania konta z tytułu "wynagrodzenie".

Pozostałe informacje

 • Mechanizm bilansowania: przy kredytach w PLN istnieje możliwość skorzystania z mechanizmu bilansowania. Środki trzymane przez klienta na rachunku bilansującym obniżają podstawę od której naliczane sa odsetki kredytu. Płynność rachunku bilansującego nie jest ograniczona - można dokonywać wpłat i wypłat w dowolnym momencie.
 • w przypadku zakupu nieruchomości od inwestora zastępczego:
  • kredytowane są wyłącznie inwestycje, w które grupa BRE jest już zaangażowana poprzez udzielone kredyty dla osób fizycznych,
  • w pozostałych przypadkach warunkiem koniecznym udzielenia kredytu jest, aby stan zaawansowania prac budowlanych był na poziomie stanu surowego zamkniętego.
  • ograniczenia te nie dotyczą domów jednorodzinnych nabywanych od dewelopera
  • Możliwość kredytowania niezależnie od etapu budowy, gdy zabezpieczeniem będzie wyłącznie inna nieruchomość.
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: tak. Wymagane dokumenty:

Bank wymaga wszystkich standardowych dokumentów dotyczących nabywanej nieruchomości oraz:

  • na rynku pierwotnym: niepodpisana umowa przedwstępna
  • na rynku wtórnym: oświadczenie woli zbywcy

Zobacz też