Atrybut:MaksymalneLTV

Z Kredytopedia

maksymalneLTV ma typ Number.