Hipoteka

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Hipoteka ustanawia się w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności np. wierzytelności z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego. Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.


Spis treści

[edytuj] Przedmiot hipoteki

Przedmiotem hipoteki (przedmiotem zabezpieczenia) może być:

  1. prawo własności nieruchomości
  2. użytkowanie wieczyste – w tym wypadku hipoteka obejmuje również budynki i urządzenia na użytkowanym terenie, stanowiące własność użytkownika wieczystego
  3. własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
  4. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
  5. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
  6. wierzytelność zabezpieczona hipoteką

Hipoteka obejmuje nieruchomość wraz z przynależnościami i utrzymuje się na niej jako na całości aż do zupełnego wygaśnięcia wierzytelności, którą zabezpiecza.

[edytuj] Co zabezpiecza hipoteka?

Hipoteka zabezpiecza jedynie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona tylko w oznaczonej sumie pieniężnej. Jeżeli wierzytelność zgodnie z prawem została wyrażona w innym pieniądzu niż pieniądz polski, hipotekę wyraża się w tym innym pieniądzu (kredyty denominowane walutą obcą)

W niektórych przypadkach hipoteka zabezpiecza także roszczenia o odsetki nieprzedawnione oraz o przyznane koszty postępowania.


[edytuj] Korzystanie z nieruchomości obciążonej hipoteką

Niedopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które właściciel nieruchomości zobowiązuje się względem wierzyciela hipotecznego, że nie dokona zbycia lub obciążenia nieruchomości przed wygaśnięciem hipoteki.

Jeżeli nieruchomość obciążona hipoteką lub jej część składowa jest ubezpieczona, zakład ubezpieczeń może bez zgody wierzyciela hipotecznego zapłacić ubezpieczającemu odszkodowanie w celu pokrycia poniesionych przez niego wydatków na przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego. W wypadku takim zapłata odszkodowania może być dokonywana w ratach płatnych w miarę przywracania nieruchomości do stanu poprzedniego.


Zapłata odszkodowania ubezpieczającemu na inne cele niż przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego może nastąpić tylko za zgodą wierzyciela hipotecznego


Jeżeli właściciel lub osoba trzecia oddziaływa na nieruchomość w taki sposób, że może to pociągnąć za sobą zmniejszenie jej wartości w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu hipoteki, wierzyciel może żądać zaniechania tych działań


Jeżeli na skutek okoliczności, za które właściciel odpowiada, wartość nieruchomości uległa zmniejszeniu w stopniu naruszającym bezpieczeństwo hipoteki, wierzyciel może wyznaczyć właścicielowi odpowiedni termin do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego albo do ustanowienia dostatecznego zabezpieczenia dodatkowego. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wierzyciel może żądać niezwłocznego zaspokojenia z nieruchomości obciążonej

[edytuj] Wygaśnięcie hipoteki

Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.


[edytuj] Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Jak mogę uzyskać wypis z ksiąg wieczystych w celach kredytowych?

Odpowiedź: Należy udać się do najbliższego oddziału Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych i złożyć wniosek o wypis zwykły z księgi wieczystej (koszt: 30zł). Oczywiście, należy znać numer księgi wieczystej. Jeśli dana księga wieczysta jest utrzymywana w systemie komputerowym, wypis uzyskamy od ręki. W przeciwnym przypadku, dana księga wieczysta zostanie przeniesiona z systemu tradycyjnego do komputerowego i uzyskanie wypisu może zająć więcej czasu.


Pytanie: Czy jest możliwe uzyskanie wypisu z ksiąg wieczystych / ustanowienie hipoteki przez osoby trzecie?

Odpowiedź: Informacje zapisane w księgach wieczystych są w większości publicznie jawne i wypis z ksiąg wieczystych może zostać uzyskany przez osoby trzecie (np. pracownika banku, eksperta finansowego). Ustanowienie hipoteki może dokonać osoba trzecia, o ile wniosek o ustanowienie hipoteki został podpisany przez właściciela nieruchomości (urzędnicy nie legitymują osoby składającej wniosek).

[edytuj] Rodzaje hipotek

[edytuj] Zobacz także


Źródło: Ustawa o Księgach wieczystych i hipotece