Rada Polityki Pieniężnej

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Konstytucyjny organ Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialny za kształtowanie polityki pieniężnej (monetarnej). Podstawowym zadaniem RPP jest kontrolowanie poziomu inflacji, rada ustala cel inflacyjny i prowadzi politykę nakierowaną na jego osiągnięcie. Najważniejszym instrumentem stosowanym przez Radę Polityki Pieniężnej jest ustalanie stóp procentowych oraz stopy rezerw obowiązkowych. Właśnie te decyzje RPP mają największe znaczenie dla kredytobiorców spłacających kredyty w PLN o zmiennej stopie procentowej, gdyż to one determinują wysokość oprocentowania naszego zadłużenie, a co za tym idzie wysokość raty. Rada Polityki Pieniężnej składa się z przewodniczącego i dziewięciu członków: trzech jej członków powołuje prezydent, po trzech wybiera Sejm i Senat. Przewodniczącym RPP jest zawsze prezes Narodowego Banku Polskiego, powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta.