Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych - przy każdym produkcie hipotecznym nieruchomość musi zostać ubezpieczona od ognia i zdarzeń losowych. Ubezpieczenie to dotyczy przede wszystkim murów. Ubezpieczenie nie musi zostać wykupione w przypadku kredytowania działki. W niektórych przypadkach możliwa jest cesja praw z polisy, którą już sie posiada na rzecz banku. Często bank kredytujący oferuje takie ubezpieczenie w ramach cross - sellingu.


O ile polisa nie stanowi inaczej, ubezpieczeniem mogą być objęte szkody w mieniu spowodowane wskutek:

 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • upadku statku powietrznego
 • uderzenia pojazdu lądowego
 • huraganu
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 • trzęsienia ziemi
 • lawiny
 • zapadania lub osuwania się ziemi
 • zalania
 • ciężaru śniegu lub lodu
 • dymu
 • fali uderzeniowej
 • pękania rur
 • upadku drzew lub masztów
 • powodzi


[edytuj] Cesja ubezpieczenia

Wraz z podpisaniem umowy kredytowej kredytobiorca otrzymuje umowę cesji ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych na rzecz banku. Okres na wykupienie ubezpieczenia wynosi przeważnie 30 dni. Umowę cesji kredytobiorca musi przedłożyć ubezpieczycielowi do podpisania i wraz z kserokopią oryginału polisy dostarczyć do banku. Ubezpieczyciel zatrzymuje dla siebie dwie podpisane przez kredytobiorcę kopie polisy. Oryginał polisy zostaje u kredytobiorcy.